خدمات قابل ارائه توسط واحد GIS شرکت آفاکو:

اجرای ویدئومتری بر اساس نقشه های GIS (فرمت های shp, .mdb, .gdb. و …)

ارائه ی گزارش های  ویدئومتری بر اساس نقشه های مبتنی بر GIS

ارائه ی گزارش های  ویدئومتری بر اساس بانک اطلاعاتی Geodatabase

تعیین وضعیت خطوط ویدئومتری شده(ICG) بر اساس استاندارد های WRc بر روی نقشه GIS

Gis