گروه آفاکو با تلاش بی وقفه ی مهندسین مجرب، در زمینه ساخت و تولید تجهیزات نگهداری و ارائه خدمات بهره برداری خطوط فاضلاب، با گرفتن استاندارد ها، رضایت نامه ها و گواهینامه های مورد نیاز در این زمینه، توانسته است یاوری مورد تایید و دارای استاندارد برای همگان باشد:

 

 جواز تاسیس
 پروانه فنی
 صلاحیت بهره برداری شبکه فاضلاب
 صلاحیت بهره برداری تصفیه خانه فاضلاب
 صلاحیت ایمنی
جواز تاسیس واحد فنی و مهندسی
پروانه فنی مهندسی
 گواهینامه پایه سه صلاحیت بهره برداری شبکه فاضلاب
  گواهینامه پایه چهارصلاحیت بهره برداری از تصفیه خانه فاضلاب
 گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی
صلاحیت پیمانکاری2
ce
صلاحیت پیمانکاری2
ثبت اختراع
عضویت در پارک
گواهینامه صلاحیت پیمانکاری پایه ۵ آب
استاندارد CE
 گواهینامه صلاحیت پیمانکاری پایه ۵ تاسیسات
 گواهی ثبت اختراع
گواهی حضور در پارک علم و فناوری
جواز تاسیس اژند اژند صلاحیت بهره برداری شبکه فاضلاب صلاحیت بهره برداری تصفیه خانه فاضلاب اژند
 جواز تاسیس آژند
صلاحیت بهره برداری شبکه فاضلاب رتبه چهار اژند
صلاحیت بهره برداری تصفیه خانه فاضلاب رتبه چهار اژند

 

instaAFACO copy