شرکت آفاکو درزمینه ی انجام خدمات ویدئومتری شبکه فاضلاب دارای صلاحیت فنی و تاییدیه از شرکت فاضلاب تهران می باشد.