گروه آفاکو، در ضمن تولید تجهیزات بهره برداری و نگهداری از شبکه فاضلاب، با تیمی متخصص و دارای تجربه چندین ساله در امور خدمات بهره برداری و نگهداری آماده ارائه خدمت به سازمان ها، نهاد ها و شرکت های دولتی و خصوصی در این امور می باشد:

 

۱- شستشوی شبکه فاضلاب (واترجت شبکه فاضلاب)،

۲- لجن کشی، پمپاژ، تخلیه و حمل لجن

۳- رفع انسداد شبکه فاضلاب (با فنر / واترجت ) و انشعابات

۴- همسطح سازی و مرئی سازی

۵- تخلیه منهول

۶- سم پاشی

۷- توپی انسداد گذاری و انحراف جریان
 

 

noghli (1)

شستشوی شبکه فاضلاب (واترجت فاضلاب)

noghli (2)

شستشوی شبکه فاضلاب (واترجت فاضلاب)

noghli (3)

شستشوی شبکه فاضلاب (واترجت فاضلاب)

noghli (4)

شستشوی شبکه فاضلاب (واترجت فاضلاب)

شستشوی شبکه فاضلاب (واترجت فاضلاب)

شستشوی شبکه فاضلاب (واترجت فاضلاب)

noghli (5)

شستشوی شبکه فاضلاب (واترجت فاضلاب)

شستشوی شبکه فاضلاب (واترجت فاضلاب)

شستشوی شبکه فاضلاب (واترجت فاضلاب)

شستشوی شبکه فاضلاب (واترجت فاضلاب)

شستشوی شبکه فاضلاب (واترجت فاضلاب)

شستشوی شبکه فاضلاب (واترجت فاضلاب)

شستشوی شبکه فاضلاب (واترجت فاضلاب)

شستشوی شبکه فاضلاب (واترجت فاضلاب)

شستشوی شبکه فاضلاب (واترجت فاضلاب)

شستشوی شبکه فاضلاب (واترجت فاضلاب)

شستشوی شبکه فاضلاب (واترجت فاضلاب)

شستشوی شبکه فاضلاب (واترجت فاضلاب)

شستشوی شبکه فاضلاب (واترجت فاضلاب)

شستشوی شبکه فاضلاب (واترجت فاضلاب)

شستشوی شبکه فاضلاب (واترجت فاضلاب)

شستشوی شبکه فاضلاب (واترجت فاضلاب)

شستشوی شبکه فاضلاب (واترجت فاضلاب)

شستشوی شبکه فاضلاب (واترجت فاضلاب)

شستشوی شبکه فاضلاب (واترجت فاضلاب)

شستشوی شبکه فاضلاب (واترجت فاضلاب)

شستشوی شبکه فاضلاب (واترجت فاضلاب)

شستشوی شبکه فاضلاب (واترجت فاضلاب)

شستشوی شبکه فاضلاب (واترجت فاضلاب)

شستشوی شبکه فاضلاب (واترجت فاضلاب)

شستشوی شبکه فاضلاب (واترجت فاضلاب)

شستشوی شبکه فاضلاب (واترجت فاضلاب)

شستشوی شبکه فاضلاب (واترجت فاضلاب)

شستشوی شبکه فاضلاب (واترجت فاضلاب)

شستشوی شبکه فاضلاب (واترجت فاضلاب)

واترجت و ربات ویدئومتری

واترجت و ربات ویدئومتری