با توجه به مصوبه جدید شماره گذاری ، جهت دریافت پلاک ملی،ابتدا پلاک گذر موقت دریافت خواهید نمود و پس از نصب کاربری توسط کاربری ساز مجاز و مورد تأئید پلیس که در لیست زیر می توانید آنها را مشاهده کنید، پلاک ملی به شما تخصیص داده خواهد شد.
مشتری موظف است جهت خرید و سفارش کاربری ، به کاربری سازی مجاز مراجعه و کاربری استاندارد سفارش گذاری نماید.

دانلود لیست کاربری سازهای مجاز

 

instaAFACO copy