گروه آفاکو به عنوان ارائه کننده خدمات و تجهیزات نگهداری  شبکه فاضلاب دارای تیمی متخصص در زمینه مدیریت، بازرسی، نگهداری، شستشو و ویدئومتری شبکه فاضلاب شهری و ویدئومتری چاه می باشد. تیم مهندسی شرکت دارای سالها تجربه در صنعت آب و فاضلاب کشور بوده و شامل فارغ التحصیلان نخبه در زمینه های مکانیک، الکترونیک، عمران آب و مدیریت است.

محصول جدید گروه آفاکو 165409

سیستم جنتکس آفاکو


واترجت فاضلاب با دیزل مستقل img_0406400-300
سیستم شستشوی شبکه فاضلاب
واترجت فاضلاب با دیزل مستقل
سیستم شستشوی شبکه فاضلاب
واترجت فاضلاب با PTO بغل گیربکس


 ربات ویدیومتری دوربین ویدئومتری ربات ویدئومتری

ربات ویدئومتری فاضلاب

سیستم بازرسی خطوط فاضلاب.


پوشراد دوربین بازرسی پوشراد دوربین انشعابات ویدئومتری

دستگاه پوش راد فاضلاب

سیستم بازرسی دستی خطوط فاضلاب

تریلر واترجت

سیستم تریلر واترجت فاضلاب

سیستم شستشوی شبکه فاضلاب.

ویدئومتری چاه عمیق دوربین چاه

دوربین بازرسی چاه های عمیق

سیستم بازرسی چاه ها.

جنتکس فاضلاب جنتکس فاضلابی لجن کش لجنکش کامیونت لجنکش کامیون لجنکش وکیوم تراک وکیوم کامیون لجن کش شهرداری لجن کش پتروشیمی جنتکس شهرداری جنتکس پتروشیمی فروش ربات ویدئومتری آفاکو   ،فروش ربات ویدیومتری، آفاکو   خدمات ویدئومتری،آفاکو   خدمات ویدیومتری، فروش شیلنگ واترجت، فروش گازسنج  دوربین بازرسی چاه عمیق، واترجت فاضلاب، پوشراد، بازرسی ویدئومتری  AFACOGROUP.IR afacogroup.comگروه آفاکو  فروش ربات ویدئومتری ،فروش ربات ویدیومتری، آفاکو   خدمات ویدئومتری، خدمات ویدیومتری، فروش شیلنگ واترجت، فروش گازسنج  دوربین بازرسی چاه عمیق، واترجت فاضلاب، پوشراد، بازرسی ویدئومتری آفاکو  مقره شوی سیستم شستشوی مقره ترانس insulate washingمقره شوی سیستم شستشوی مقره ترانس insulate washing  AFACOGROUP.IR afacogroup.comگروه آفاکو  جنتکس فاضلاب جنتکس فاضلابی لجن کش لجنکش کامیونت لجنکش کامیون لجنکش وکیوم تراک وکیوم کامیون لجن کش شهرداری لجن کش پتروشیمی جنتکس شهرداری جنتکس پتروشیمی فروش ربات ویدئومتری ،فروش ربات ویدیومتری، خدمات ویدئومتری، خدمات ویدیومتری، فروش شیلنگ واترجت، فروش گازسنج  دوربین بازرسی چاه عمیق، واترجت فاضلاب، پوشراد، بازرسی ویدئومتری  AFACOGROUP.IR afacogroup.comگروه آفاکو  فروش ربات ویدئومتری ،فروش ربات ویدیومتری، خدمات ویدئومتری، خدمات ویدیومتری، فروش شیلنگ واترجت، فروش گازسنج  دوربین بازرسی چاه عمیق، آفاکو   واترجت فاضلاب، پوشراد، بازرسی ویدئومتری  AFACOGROUP.IR afacogroup.comگروه آفاکو  جنتکس فاضلاب جنتکس فاضلابی لجن کش لجنکش کامیونت لجنکش کامیون لجنکش وکیوم تراک وکیوم کامیون لجن کش شهرداری لجن کش پتروشیمی جنتکس شهرداری جنتکس پتروشیمی فروش ربات ویدئومتری ،فروش ربات ویدیومتری، مقره شوی سیستم شستشوی مقره ترانس insulate washingمقره شوی سیستم شستشوی مقره ترانس insulate washing خدمات ویدئومتری، آفاکو  خدمات ویدیومتری، فروش شیلنگ واترجت، فروش گازسنج مقره شوی سیستم شستشوی مقره ترانس insulate washingمقره شوی سیستم شستشوی مقره ترانس insulate washingمقره شوی سیستم شستشوی مقره ترانس insulate washing دوربین بازرسی چاه عمیق، واترجت فاضلاب، پوشراد، بازرسی ویدئومتری  AFACOGROUP.IR afacogroup.comگروه آفاکو  ربات ویدئومتری آفاکو فروش ربات ویدئومتری آفاکو ،فروش ربات ویدیومتری آفاکو ، خدمات ویدئومتری آفاکو ، آفاکو  خدمات ویدیومتری آفاکو ، فروش شیلنگ واترجت آفاکو ، فروش گازسنج  آفاکو دوربین بازرسی چاه عمیق آفاکو ، واترجت فاضلاب آفاکو ، پوشراد آفاکو ، بازرسی ویدئومتری آفاکو تعمیر ربات ویدئومتری آفاکو ، تعمیر واترجت آفاکو تعمیرات پمپ وکیوم آفاکو تعمیر پمپ کفکش آفاکو  AFACOGROUP.IR afacogroup.comگروه آفاکو  ربات ویدئومتری آفاکو گروه آفاکو  ربات ویدئومتری آفاکو فروش ربات ویدئومتری آفاکو ،فروش ربات ویدیومتری آفاکو ، خدمات ویدئومتری آفاکو ، آفاکو  خدمات ویدیومتری آفاکو ، فروش شیلنگ واترجت آفاکو ، فروش گازسنج  آفاکو دوربین بازرسی چاه عمیق آفاکو ، واترجت فاضلاب آفاکو ، پوشراد آفاکو ، بازرسی ویدئومتری آفاکو تعمیر ربات ویدئومتری آفاکو ، تعمیر واترجت آفاکو تعمیرات پمپ وکیوم آفاکو تعمیر پمپ کفکش آفاکو  AFACOGROUP.IR afacogroup.comگروه آفاکو جنتکس فاضلاب جنتکس فاضلابی لجن کش لجنکش کامیونت لجنکش کامیون لجنکش وکیوم تراک وکیوم کامیون لجن کش شهرداری لجن کش پتروشیمی جنتکس شهرداری جنتکس پتروشیمی ربات ویدئومتری آفاکو   گروه آفاکو  ربات ویدئومتری آفاکو فروش ربات ویدئومتری آفاکو ،فروش ربات ویدیومتری آفاکو ، خدمات ویدئومتری آفاکو ، آفاکو  خدمات ویدیومتری آفاکو ، فروش شیلنگ واترجت آفاکو ، فروش گازسنج  آفاکو دوربین بازرسی چاه عمیق آفاکو ، واترجت فاضلاب آفاکو ، پوشراد آفاکو ، بازرسی ویدئومتری آفاکو تعمیر ربات ویدئومتری آفاکو ، تعمیر واترجت آفاکو تعمیرات پمپ وکیوم آفاکو تعمیر پمپ کفکش آفاکو  AFACOGROUP.IR afacogroup.comگروه آفاکو  ربات ویدئومتری آفاکو جنتکس فاضلاب جنتکس فاضلابی لجن کش لجنکش کامیونت لجنکش کامیون لجنکش وکیوم تراک وکیوم کامیون لجن کش شهرداری لجن کش پتروشیمی جنتکس شهرداری جنتکس پتروشیمی جنتکس فاضلاب جنتکس فاضلابی لجن کش لجنکش کامیونت لجنکش کامیون لجنکش وکیوم تراک وکیوم کامیون لجن کش شهرداری لجن کش پتروشیمی جنتکس شهرداری جنتکس پتروشیمی جنتکس فاضلاب جنتکس فاضلابی لجن کش لجنکش کامیونت لجنکش کامیون لجنکش وکیوم تراک وکیوم کامیون لجن کش شهرداری لجن کش پتروشیمی جنتکس شهرداری جنتکس پتروشیمی جنتکس فاضلاب جنتکس فاضلابی لجن کش لجنکش کامیونت لجنکش کامیون لجنکش وکیوم تراک وکیوم کامیون لجن کش شهرداری لجن کش پتروشیمی جنتکس شهرداری جنتکس پتروشیمی جنتکس فاضلاب جنتکس فاضلابی لجن کش لجنکش کامیونت لجنکش کامیون لجنکش وکیوم تراک وکیوم کامیون لجن کش شهرداری لجن کش پتروشیمی جنتکس شهرداری جنتکس پتروشیمی

جنتکس شبکه فاضلاب جنتکس فاضلابی وکیوم و سیستم خودمکش واترجت فروش واترجت وکیوم-واترجت جنتکس – جنتکس تراک-وکیوم تراک آفاکو-جنتکس آفاکو – سازنده جنتکس آفاکو – آفاکو جنتکس – جنتکس شبکه فاضلاب جنتکس فاضلابی وکیوم و واترجت فروش واترجت وکیوم-واترجت جنتکس – جنتکس تراک-وکیوم تراک آفاکو-جنتکس آفاکو – سازنده جنتکس خودمکش آفاکو – آفاکو جنتکس – جنتکس شبکه فاضلاب جنتکس فاضلابی وکیوم و واترجت فروش واترجت وکیوم-واترجت جنتکس – جنتکس تراک-وکیوم تراک آفاکو-جنتکس آفاکو – سازنده جنتکس آفاکو – آفاکو جنتکس – واترجت فاضلاب واتر جت فاضلابی واترجت سیستم خودمکش شستشوی شبکه فاضلاب واتر جتینگ شبکه فاضلاب واترجت لوله های فاضلاب واترجت واترجت ایسوزو بهره برداری فاضلابواترجت فاضلاب واتر جت فاضلابی واترجت شستشوی شبکه فاضلاب واتر جتینگ شبکه فاضلاب واترجت لوله های فاضلاب واترجت بهره برداری فاضلابواترجت فاضلاب واتر جت فاضلابی واترجت شستشوی شبکه فاضلاب واترجت ایسوزو واتر جتینگ لجن کش سیستم خودمکش فاضلابی شبکه فاضلاب واترجت لوله های فاضلاب واترجت بهره برداری فاضلابواترجت فاضلاب واتر جت فاضلابی واترجت شستشوی شبکه فاضلاب واتر جتینگ شبکه فاضلاب واترجت لوله های فاضلاب واترجت بهره برداری فاضلابواترجت فاضلاب واتر جت فاضلابی واترجت شستشوی شبکه فاضلاب واتر جتینگ شبکه فاضلاب واترجت لوله های فاضلاب واترجت بهره برداری فاضلاب واترجت ایسوزو
مقره شوی سیستم شستشوی مقره ترانس insulate washingمقره شوی سیستم شستشوی مقره ترانس insulate washing
لجن کش سیستم خودمکش فاضلابی فروش شیلنگ واترجت، جنتکس – واترجت فاضلاب،  AFACOGROUP.IR afacogroup.comگروه آفاکو   فروش شیلنگ واترجت   واترجت فاضلاب، پوشراد، بازرسی AFACOGROUP.IR afacogroup.comگروه آفاکو    جنتکس ، فروش شیلنگ واترجت، واترجت فاضلاب، AFACOGROUP.IR afacogroup.comگروه آفاکو  مقره شوی سیستم شستشوی مقره ترانس insulate washingمقره شوی سیستم شستشوی مقره ترانس insulate washing خدمات، جنتکس فروش شیلنگ واترجت، واترجت فاضلاب،  AFACOGROUP.IR afacogroup.comگروه آفاکو فروش شیلنگ واترجت   واترجت فاضلاب  AFACOGROUP.IR afacogroup.comگروه آفاکو